Regulamin organizacyjny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Załącznik do zarządzenia Nr PINB.110.3.2013
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Rawiczu z dnia 16 grudnia 2013 r.

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO INSPEKTORATU
NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU

 

§1

1. Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu zwany dalej “Regulaminem" określa wewnętrzną strukturę oraz zasady organizacji pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Rawiczu. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :

1) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Rawiczu ,

2) Powiatowym Inspektorze - należy przez to rozumieć Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu .

 

§2

Inspektorat działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 

2. Niniejszego regulaminu i innych obowiązujących przepisów prawa.

 

§3

 Powiatowy Inspektor wykonuje zadania nadzoru budowlanego, przy pomocy Inspektoratu wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej, na obszarze powiatu rawickiego.

 

§4

1. Powiatowy Inspektor kieruje pracą Inspektoratu.

2. Powiatowy Inspektor kieruje Inspektoratem:

1) określa organizację oraz tryb pracy Inspektoratu,

2) koordynuje działalność stanowisk pracy,

3) zapewnia wykonywanie zadań nadzoru budowlanego na obszarze powiaturawickiego,

4) organizuje kontrolę działania inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.

3. Powiatowy Inspektor sprawuje bezpośredni nadzór nad:

1) postępowaniami administracyjnymi i egzekucyjnymi,

2) działalnością inspekcyjną Inspektoratu,

3) obsługą prawną Inspektoratu,

4) postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,

5) prawidłowym współdziałaniem z organami administracji architektoniczno-budowlanej i organami kontroli państwowej,

6) kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie,

7) zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,

8) przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

9) gospodarką finansową Inspektoratu,

10) gospodarowaniem mieniem Inspektoratu.

4. W czasie nieobecności Powiatowego Inspektora jego zadania wykonuje wyznaczony pracownik Inspektoratu.

 

§5

Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy:

1) udzielanie upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych wraz z określeniem przedmiotowego zakresu upoważnienia,

2) udzielania upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i sądami powszechnymi,

3) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,

4) udzielanie imiennych upoważnień do prowadzenia samochodu służbowego, jeśli będzie w posiadaniu tut. Inspektoratu,

5) występowanie do organów samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,

6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Inspektoratu, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków: służbowego, funkcyjnego i inspekcyjnego oraz udzielanie urlopów pracownikom.

 

§6

1. Do podpisu Powiatowego Inspektora zastrzeżone są:

1) akty prawa wewnętrznego,

2) wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru  Budowlanego,

3) wystąpienia kierowane do Starosty,

4) wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej oraz posłów i senatorów,

5) odpowiedzi na skargi i wnioski.

2. Upoważnieni pracownicy podpisują pisma w sprawach określonych zakresem działania stanowiska pracy , w szczególności decyzje oraz postanowienia w indywidualnych sprawach, zgodnie z otrzymanym upoważnieniem Powiatowego Inspektora, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do jego podpisu.

 

§7

Pracownicy Inspektoratu wykonują czynności w zakresie:

1) prowadzenia postępowań administracyjnych w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora,

2) prowadzenia postępowań egzekucyjnych,

3) prowadzenia działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,

4) prowadzenia postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,

5) obsługi administracyjnej, a w szczególności:

- obsługi sekretariatu,

- zapewnienia właściwego obiegu dokumentów,

- prowadzenia rejestrów określonych w instrukcji kancelaryjnej,

6) wykonywania innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

 

§8

1. Przyjmowanie stron w Inspektoracie odbywa się w godzinach pracy Urzędu.

2. Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbywa się w poniedziałki od godziny 1500 do 1600.

 

§9

1. Pracownicy załatwiający sprawy obywateli winni w szczególności :

a) przestrzegać terminów i zasad przewidzianych w Kodeksie postępowania administracyjnego,

b) udzielać wyczerpujących informacji o stanie załatwiania spraw w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej z zastrzeżeniem pkt c,

c) w sprawach, w których toczy się w Inspektoracie postępowanie administracyjne informacje mogą być stronom udzielane pisemnie lub ustnie, po uprzednim sprawdzeniu ich tożsamości.

 

§10

Obieg dokumentów, system rejestracji i oznakowania spraw, sposób przechowywania i archiwizowania akt w Inspektoracie reguluje Instrukcja kancelaryjna, Jednolity rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja o organizacji i zakresie działania składnicy akt wprowadzane zarządzeniami Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

 

§11

W Inspektoracie prowadzi się:

1) Spisy spraw

2) Rejestr skarg i wniosków,

3) Rejestr aktów wewnętrznych Powiatowego Inspektora,

4) Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw,

5) Rejestr upoważnień do przeprowadzania kontroli,

6) Ewidencję decyzji, postanowień i zgłoszeń (art. 84 ust .2 pkt 2) ,

7) Ewidencję rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,

8) Ewidencję zawiadomień o kontrolach obiektów wielkopowierzchniowych (art. 84 ust .2, pkt 4)

 

§12

Szczegółowy zakres zadań Inspektoratu :

 1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót , o której mowa w art. 51 ust 4 (art. 37 ust. 3)
 2. przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (art. 40 ust. 2),
 3. przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust 4),
 4. przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art. 44 ust. 1),
 5. wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art. 48, 49b, 50a, 51),
 6. badanie: zgodności projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; kompletności projektu budowlanego i posiadania wymaganych, opinii, pozwoleń i sprawdzeń; wykonania projektu budowlanego przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane (art. 49),
 7. sprawy dotyczące opłaty legalizacyjnej (art. 49, 49a, 49b, 71a),
 8. wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art. 48, 49b, 50),
 9. wydawanie decyzji przewidzianych w art. 51 prawa budowlanego
 10. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57, 59),
 11. przeprowadzanie obowiązkowych kontroli budowy (art. 59a, 59c ust. 1, 59d ust. 1, 59f, 59g ust. 1),
 12. przyjmowanie zawiadomień o przeprowadzonej kontroli (art. 62 ust. 1 pkt 3),
 13. wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania a także żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części (art. 62 ust 3),
 14. prawo żądania udostępnienia, od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, ocen i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentacji budowy i dokumentacji powykonawczej (art. 65),
 15. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości     (art. 66),
 16. wydawanie decyzji, w przypadku wystąpienia okoliczności, o którym mowa w art. 66 ust. 1 - 3, o zakazie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części do czasu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66 ust. 2),
 17. wydawanie decyzji nakazujących, właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art. 67 ust. 1 i 3),
 18. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego, opróżnienia bądź wyłączenia w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww. decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68),
 19. wydawanie zarządzeń: umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcia zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art. 68), 
 20. zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69),
 21. przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części; przeprowadzanie kontroli obiektów budowlanych w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków o których mowa w art. 70 ust.1 (art. 70 ust. 2),
 22. wstrzymanie, w drodze postanowienia, użytkowania obiektu budowlanego lub jego części; nakazanie, w drodze decyzji, właścicielowi albo zarządcy przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia (art. 71a),
 23. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74)
 24. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art. 75 ust 1 pkt 3 lit. a),
 25. obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76 ust. 1 pkt 1),
 26. obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwego organu nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art. 76 ust. 1 pkt 2),
 27. wydawanie, w drodze decyzji, nakazów właścicielowi lub zarządcy, zabezpieczenia miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ katastrofie, uporządkowania terenu lub wykonania innych niezbędnych czynności i robót budowlanych; zapewnienie wykonania ww. decyzji na koszt i ryzyko zobowiązanego w razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji (art. 76 ust. 4)
 28. wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art. 78),
 29. zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art. 97 ust 1).
   

§13

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawiczu w oznakowaniu spraw używa symbolu PINB.

 

§14

Do pracowników Inspektoratu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych
 2. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeksu pracy
 3. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o służbie cywilnej

 

§15

Zmiany Regulaminu Organizacyjnego następują w trybie i na zasadach określonych dla jego ustalania.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Paweł Moryson
Data utworzenia:2015-08-30
Data publikacji:2015-08-30
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:7181