Jesteś tutaj: Start / Realizowane zadania

Realizowane zadania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Realizowane zadania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zgodnie z właściwością art. 83 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

1. wydawanie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót , o której mowa w art. 51 ust 4 (art. 37 ust. 3)
2. przeniesienie decyzji - zmiana inwestora w decyzjach organu nadzoru budowlanego na wznowienie robot budowlanych (art. 40 ust.2)
3. przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę oraz oświadczeń kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (art. 41 ust.4 )
4. przyjmowanie zawiadomień inwestora o zmianie: kierownika budowy lub robót, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta sprawującego nadzór autorski (art.44 ust.1)
5. wydawanie nakazów, w drodze decyzji, rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części (art.48, 49b, 50a, 51)
6. naliczanie opłat legalizacyjnych (art.49, 49a, 49b)
7. wydawanie postanowień o wstrzymaniu robót budowlanych (art.48, 49b, 50)
8. wydawanie decyzji związanych z niewłaściwym wykonaniem robót budowlanych (art.51)
9. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy, robót budowlanych i wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (art. 54, 55, 57 ust.4, 59)
10. wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego ( art.57 ust.7 )
11. przeprowadzanie na wezwanie inwestora obowiązkowej kontroli budowy (art. 59a, 59b, 59c ust.1, 59d ust.1, 59g ust. 1)
12. wydawanie decyzji nakazującej przeprowadzenie kontroli obiektów budowlanych w czasie ich użytkowania (art.62 ust.3)
13. prawo żądania udostępnienia od właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, protokołów z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyz dotyczących stanu technicznego oraz dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą (art. 65),
14. wydawanie w drodze decyzji nakazów usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości (art. 66),
15. wydawanie decyzji nakazujących właścicielowi lub zarządcy, rozbiórkę obiektu i uporządkowanie terenu, w przypadku gdy obiekt budowlany nie nadaje się do remontu, odbudowy lub wykończenia (art.67 ust.1),
16. wydawanie w drodze decyzji nakazów właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego bezpośrednio grożącego zawaleniem opróżnienie bądź wyłączenie w określonym terminie całości lub części budynku z użytkowania; przesyłanie ww. decyzji obowiązanemu do zapewnienia lokali zamiennych na podstawie odrębnych przepisów (art. 68),
17. wydawanie zarządzeń; umieszczenia na budynku zawiadomienia o stanie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zakazie jego użytkowania, wykonania doraźnych zabezpieczeń i usunięcie zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia z określeniem terminów ich wykonania (art.68)
18. zapewnienie, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowania niezbędnych środków zabezpieczających, w razie konieczności podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia (art. 69)
19. przyjmowanie protokołów pokontrolnych dotyczących przeprowadzanych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części (art.70 ust.2)
20. nakazywanie w drodze decyzji właścicielowi albo zarządcy przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, w razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez pozwolenia (art. 71a )
21. prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych (art. 74 )
22. przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych (art.75 ust.1 pkt 3 lit.a)
23. obowiązek niezwłocznego powołania, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, komisji w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy budowlanej oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia (art. 76)
24. obowiązek niezwłocznego zawiadomienia, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej, o tej katastrofie właściwy organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (art.76)
25. wydawanie decyzji dotyczących czynności zabezpieczających w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej (art.78)
26. zgłaszanie wniosków dotyczących wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (art.97 ust.1)
27. prowadzenie postępowań egzekucyjnych
28. odpowiedzi na skargi i wnioski

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wymienione są w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zmianami).

Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Paweł Moryson
Data utworzenia:2015-10-11
Data publikacji:2015-10-11
Osoba sporządzająca dokument:Paweł Moryson
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6823